top of page
  • Thomas

Et forbrukslån på dagen forutsetter at du oppfyller disse kravene

Oppdatert: 18. jan. 2019


Forbrukslån har kort saksbehandlingstid.
Du kan få svar på din søknad innen kort tid.

For å få et forbrukslån på dagen er det en del krav som må oppfylles. De fleste kravene er relativt enkle, for eksempel alder og nasjonalitet. Andre krav har sammenheng med økonomien til den som søker. Her er en gjennomgang av hva som skal til for å få lånet innvilget.

Bankenes krav til søkeren

Kravene for å lån blir stadig strengere, da myndighetene innfører nye tiltak for å begrense låneveksten. Vi kan skille mellom formelle krav, og krav som har med din økonomiske situasjon å gjøre. De formelle kravene er:

  • Alder

  • Inntekt

  • Bosted/statsborgerskap

Søkeren må som et minimum oppfylle alle disse kravene.


Kravene til økonomisk situasjon har med å gjøre om du er kredittverdig eller ikke. Dette vil innvirke ikke bare på om du får låne, men også hvor mye. Bankene vurderer i all hovedsak disse faktorene:


Vi tar først for oss de formelle kravene, og ser deretter på faktorene bankene bruker til å vurdere kredittverdigheten til søkeren.

Bankene stiller flere krav til de som søker om privatlån.

Alderskrav

Minstekravet for å få forbrukslån er at søkeren er 18 år og myndig. Det er imidlertid få banker som opererer med den laveste aldersgrensen. Hovedårsaken er at myndighetene og bankene ønsker å redusere antallet unge mennesker som pådrar seg høy gjeld de ikke kan håndtere. En minste grense på 20 år er derfor mer normalt, mens enkelte krever at søkeren er 23 eller 25 år.


Noen banker har også en øvre aldersgrense. Dette ser vi oftest hos banker som tilbyr brukskreditter (fleksible lån). Utlånsreglene deres tilsier da ofte at lånet må være tilbakebetalt i sin helhet innen låntakeren er for eksempel 70 år. Noen banker har høyere grense, mens andre har lavere.

Du må ha inntekt for å få forbrukslån.

Krav til inntekt

For de minste forbrukslånene er det vanlig at det ikke stilles krav til spesifikk inntekt. Dette gjelder som regel i banker som kun låner ut små beløp. Her gjelder det at låntakeren må ha fast inntekt, uten at det oppgis minstesum. De mest kjente bankene, som yA Bank, Bank Norwegian og Instabank, har alle inntektsgrenser et sted mellom 150 000 kroner og 250 000 kroner.


Inntekten innvirker på hvor stort forbrukslån du kan få, selv om du møter minstekravet. Bankene foretar en helhetsvurdering, og lånestørrelsen avgrenses også av Finanstilsynets retningslinjer. Disse retningslinjene tilsier blant annet at din totale gjeld ikke bør overstige 5 ganger årsinntekten.


Krav til nasjonalitet eller skatteplikt

Felles for alle banker som låner ut penger i Norge, er at søkeren må være registrert i Folkeregisteret. Som norsk statsborger er du dermed automatisk kvalifisert. Er du av utenlandsk opprinnelse vil du kvalifisere om du har norsk personnummer og bosatt i Norge, og dermed er skattepliktig i landet. Personer av utenlandsk opprinnelse må som regel også ha møtt dette kravet i 2 til 3 år.


Spesielle krav for selvstendig næringsdrivende

Inntektskravet er noe annerledes for selvstendig næringsdrivende. Noen banker vil avslå søknader fra personer som ikke er fast ansatt, mens andre aksepterer at søkeren er ens egen arbeidsgiver. I så fall kreves det normalt at søkeren kan dokumentere inntekter gjennom virksomheten i minst de 3 siste årene. Er du med andre ord 20 år og jobber for deg selv under et enkeltpersonforetak, vil du sannsynligvis få avslag på søknaden om forbrukslån.


Bankene vurderer om du er kredittverdig.

Er du kredittverdig?

De ovenfor nevnte kravene er det som får det igjennom den første døra hos banken. Deretter ser banken på den økonomiske situasjonen din. Først og fremst kan du ikke ha en registrert betalingsanmerkning når du søker. Har du dette får du automatisk avslag på søknaden.


Dernest vurderes kredittscoren din. Er denne lavere enn bankens interne krav, får du også sannsynligvis avslag. Kredittscoren er et resultat av flere faktorer. Mest viktig er inntekten, gjelden og betalingshistorikken din. Har du for eksempel ofte vært sen med å betale avdrag på andre lån eller kreditter, vil dette telle negativt.


Kan du betjene lånet?

Bankene må også vurdere om du har inntekter nok til å kunne betjene lånet du søker om. Du kan ha oppfylt alle de nevnte kravene, men likevel få avslag dersom et nytt lån gjør at økonomien blir for trang. Her legges det til grunn at du skal kunne ha penger nok til livsopphold (mat, transport, husvære, etc.), etter at avdrag på alle lån er betalt.


Grensetilfellene tilbys ofte mindre forbrukslån

Det hender at søkere akkurat faller utenfor i bankens vurdering av betalingsevne. Dette kan for eksempel være at det ble søkt om et forbrukslån på 70 000 kroner, men banken mener at summen er for høy. Imidlertid kan banken anse at et lån på for eksempel 40 000 kroner vil være forsvarlig.


Noen banker vil i svaret på søknaden informere om dette, og inkludere et lånetilbud på en lavere sum. I de tilfellene der søkeren får avslag uten begrunnelse, kan man få til en tilsvarende løsning ved å henvende seg til banken. Du kan lese mer om hvordan du går frem på forbrukslån.no.

Flere faktorer avgjør hvor mye du får i lån.


Krav til dokumentasjon

Bankene innhenter alle offentlig tilgjengelige opplysninger når du søker om forbrukslån. Det vil si registreringer i Løsøreregisteret, Brønnøysundregisteret, Folkeregisteret og Skattemyndighetene. Selv om de allerede kjenner til skattemeldingene (selvangivelsene) dine, er det normalt at de ber om en kopi fra siste ligningsår. I tillegg ber de vanligvis om en kopi av siste måneds lønnsslipp. Noen banker kan også finne på å be om lønnsslipp for de to eller tre siste månedene.


Du må normalt ha BankID

I dag krever de aller fleste banker at søkeren har Bank-ID. Dermed foregår hele søknadsprosessen, inngåelse av en låneavtale, og utbetaling helt digitalt. Det igjen gjør at tiden det tar å få et forbrukslån er blitt kraftig redusert, sett i forhold til da låneavtaler ble sendt med postbudet.


BankID brukes også for å logge seg på låntakerens egen side i den banken de låner fra (tilbys av de fleste). Der vil man kunne søke om utvidelser av lån, betalingsutsettelser, melde om ekstra innbetalinger og lignende, samt ha oversikt over lånesaldoen og månedlige innbetalinger.


Er forbrukslån på dagen mulig?

Uttrykket ”på dagen” brukes ofte i sammenheng med forbrukslån, men dette er ikke alltid en korrekt beskrivelse. Teoretisk kan det skje at et lån utbetales samme dag søknaden leveres, men da må flere biter falle på plass. Det normale er at søknaden blir besvart nesten umiddelbart, mens utbetaling av lån foretas i løpet av 2-3 dager etter at låneavtalen er signert. Slik går du frem om tiden er en faktor:


  • Lever søknad på bankens nettside.

  • Søknader som leveres på hverdager og i arbeidstiden, behandles fortløpende.

  • Ha klart elektroniske kopi av lønnsslipp.

  • Ha klart elektronisk kopi av siste års skattemelding.

  • Ha klart eventuell annen dokumentasjon på inntekt (for eksempel utleieinntekter).

  • Ha klart BankID.

Mye tyder på at kravene for å få privatlån bare vil øke fremover. Myndighetene er allerede i gang med å innføre et gjeldsregister, og andre tiltak er på vei.

91 visninger0 kommentarer
bottom of page